Quy định mới về niêm yết giá vận tải hành khách bằng xe ôtô

Quy định mới về niêm yết giá vận tải hành khách bằng xe ôtô

Bộ GTVT ngày 4/2/2021 đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.